[six] [three] [zero] [two] [eight] [one] [four] [three] [six] [two] [four] [zero] [four] [six] [three] [zero] [two] [four] [two] [four] [zero] [one] [eight]...